Bouppteckning

Bouppteckning

En bouppteckning kan jämföras med en resumé av ett liv och har i alla tider varit ett viktigt dokument, en rättshandling.

Bouppteckningen ska upprättas enligt vissa krav som är till för att skydda varje enskild dödsbodelägare. Den är en dokumentation över vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare. Den visar även de tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen.

En bouppteckning behöver inte upprättas när tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Då görs en dödsboanmälan hos kommunen. Då fastighet/tomträtt finns måste bouppteckning ändå alltid göras. Även när det finns underskott i boet är det viktigt att ta hjälp av sakkunnig. När bouppteckningen är registrerad kan man avsluta bankkonton, sälja värdepapper samt ansöka om lagfart på fastighet eller överlåta bostadsrätt.

Att upprätta en bouppteckning ställer krav på en gedigen kunskap inom familjejuridiken.

En felaktigt upprättad bouppteckning kan få följdverkningar för delägarna i boet.

Off