Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad är ett arvskifte?

Ett arvskifte är en skriftlig handling där kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna. Ett arvskifte är också lagfartsgrundande i situationer med fler än en dödsbodelägare. För detta finns även skattefördelar. Det undertecknade arvskiftet skyddar dessutom en dödsbodelägare mot annan dödsbodelägares skuld vid utmätning.

Vad innebär bodelning?

Bodelning är ett instrument som skall/kan användas vid flera tillfällen:

  1. Bodelning i bestående äktenskap
  2. Bodelning vid äktenskapsskillnad
  3. Bodelning efter dödsfall make/sambo
  4. Bodelning mellan sambor efter sammanlevnads upphörande

I samtliga fall förtecknas båda parternas tillgångar och skulder och vardera parts tillgång utöver skuld sammanläggs och delas mellan parterna i en bodelningshandling som därefter kan vara grund för nytt ägande och ny lagfart. Observera att inte samma regler gäller för äkta makar som för sambor. Egendom som gift part i äktenskapsförord eller genom testamente- arv eller gåva, erhållit med föreskrift om att egendomen skall vara enskild egendom omfattas inte av bodelning, om inte part önskar ta med den och inte förordet innehåller förbud därför.

Bodelning kommer alltid före arv, och förrättas därför efter bouppteckning, men före arvskifte.

Vad innebär bodelning?

Bodelning är ett instrument som skall/kan användas vid flera tillfällen:

  1. Bodelning i bestående äktenskap
  2. Bodelning vid äktenskapsskillnad
  3. Bodelning efter dödsfall make/sambo
  4. Bodelning mellan sambor efter sammanlevnads upphörande

I samtliga fall förtecknas båda parternas tillgångar och skulder och vardera parts tillgång utöver skuld sammanläggs och delas mellan parterna i en bodelningshandling som därefter kan vara grund för nytt ägande och ny lagfart. Observera att inte samma regler gäller för äkta makar som för sambor. Egendom som gift part i äktenskapsförord eller genom testamente- arv 

Vad är ett samboavtal?

En ogift person som sammanlever med annan ogift person har sina juridiska rättigheter reglerade i sambolagen. Vänligen observera att ingen arvsrätt råder mellan parterna. Sambolagens bodelningsregler gäller enbart bostad och bohag som även ska vara anskaffat under sammanlevnaden. Det innebär att det var och en har med sig in i boet vid sammanlevnadens början är inte bodelningsbart. Parterna har rätt att avtala bort sambolagens bodelningsregler helt och hållet.

Flyttar du in i din sambos fastighet och lägger ner pengar och arbete för att förbättra/bygga om, så bör samlevnadsavtal upprättas som reglerar värdehöjande åtgärder och kontantinsatser och amorteringar som görs av den som inte äger egendomen.

Går du in som låntagare tillsammans med din sambo för lån i din sambos fastighet bör skuldebrev upprättas.

Om man som sambo önskar ärva varandra måste testamente upprättas samt att eventuella försäkringar med förmånstagarförordnade bör ses över.

Kan man som sambor upprätta ett testamente som ger den efterlevande rätten att sitta i orubbat bo (förutom den andel bröstarvinge ska ha)?

Ja, du har möjlighet att skjuta upp barnens arvsrätt till den dag då ni båda är döda. Däremot har barnen, om de inte vill respektera sin förälders önskan, rätt att kräva den s k laglotten, vilket är halva arvet efter dennes förälder.

Behöver jag skriva testamente?

Om du är sambo så ärver du inte din sambo, utan det gör den avlidnes barn som är första arvtagare. Denna situation är ett vanligt skäl till upprättande av testamente.

Ett annat vanligt fall är för den som inte har några barn och dessutom är gift, men vill att  kvarlåtenskapen skall fördelas på annat sätt än till föräldrar respektive syskon.
 

Om du vill skydda arvet så behövs ett testamente, många föräldrar, far- och morföräldrar förordnar numera att det arv som tillfaller barnen efter deras död skall vara enskild egendom, vilket innebär att det arv som barnen erhåller inte räknas med vid en eventuell bodelning som barnen råkar ut för. 

Vad är ett testamente?

Testamente är en juridisk handling där någon person har bestämt hur det han äger skall fördelas efter hans död.

Nackdelen med att använda förtryckta testamentesmallar, är att påverkade lagstiftning efter dödsfallet kan medföra att den avlidnas vilja inte kan uppfyllas fullt ut.

Oavsett vilka skäl som finns för att skriva testamente bör man söka professionell hjälp.

Kontakta oss gärna för en testamentesskrivning så berättar vi mer om alla detaljer.

Vem ärver och när?

Om den avlidne var gift så ärver den efterlevande maken allt, om den avlidne endast efterlämnar make och barn som var gemensamma med den efterlevande. Bröstarvingarna får då vänta på sitt arv tills den efterlevande maken avlider. Den efterlevande behåller halva det gemensamma boet som sin giftorätt och får den andra halvan i arv efter den avlidne med fri dispositionsrätt under sin återstående levnad. Giftorätten är hälften av båda makarnas tillgångar sedan deras skulder frånräknats.

Om det finns barn som är gemensamma så får de vänta på arv tills båda föräldrarna är avlidna. Finns det barn som inte är gemensamma, s k särkullsbarn har de rätt att få ut sitt arv efter den avlidne direkt.

Om det inte finns barn ärver den efterlevande maken allt med s k fri förfoganderätt. När den efterlevande avlider delas arvet lika mellan den först avlidnes arvingar (föräldrar, syskon, syskonbarn o s v) och den sist avlidnes arvingar (har den förste maken avlidit före den 1 jan. 1988 kan fördelningen bli en annan).

Om den avlidne var ogift blir i första hand egna barn eller deras barn arvingar. Saknas även barn blir föräldrar arvtagare, saknas föräldrar landar det hos syskon eller i förekommande fall syskonbarn och deras efterkommande. 

Vad är särkullbarn?

Det är barn som inte är gemensamma mellan gifta makar. Särkullbarn har rätt att få ut sina arvslotter (sina delar av arvet) direkt, till skillnad mot gemensamma barn, och behöver alltså inte invänta ett efterarv.

Vad innebär efterarv?

Vanligt så kallat efterarv brukar innebära att när en kvarlevande make avlider, så ärver t ex de gemensamma barnen båda sina föräldrar. En testamentarisk efterarvinge är den som blivit det genom att det reglerats i ett testamente.

Vad innebär fri förfoganderätt?

Gifta par ärver varandra med vad som kallas fri dispositionsrätt eller fri förfoganderätt och sådant arv kan i sin tur inte testamenteras vidare av den kvarlevande.

Ett testamente mellan makar kan ge möjlighet att påverka detta.

Vad innebär arvsrätt?

Med arvsrätt avses normalt tillämpningen av de lagar och regler som avgör hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska delas. Arvsrätten kan påverkas av förekomsten av ett testamente som behöver vinna laga kraft. Utgångspunkterna kring hur arv skall fördelas finns reglerat i en särskild del av lagen, Ärvdabalken.

Vad är utgångspunkten? Barn efter den avlidne och deras barn i sin tur har arvsrätt, även föräldrar om de överlever sitt barnlösa och ogifta barn. Arvsrätten kan också utvidgas till släktingar i sidoled, till syskon och syskonbarn om närmare släktingar saknas.

Arvsrätten kan i stor utsträckning påverkas och inskränkas genom testamente. Bröstarvingar har dock oavsett testamente rätt att erhålla sin laglott, som är hälften av arvslotten. Finns det inga som är berättigade till arv och inte heller ett testamente går kvarlåtenskapen till Allmänna Arvsfonden.

Vad är en bouppteckning?

En skriftlig handling där en avlidens samtliga tillgångar och skulder antecknas och värderas kallas bouppteckning. Rättsliga handlingar bifogas också bouppteckningen. I förekommande fall antecknas även efterlevande makes eller sambos tillgångar. Handlingen blir det juridiska beviset som utvisar vem som är dödsbodelägare respektive efterarvinge eller legal arvinge.

Bouppteckning skall upprättas inom 3 månader efter dödsfallet och vara inlämnad till skatteverket senast en månad därefter. 

On